PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej dÂługoÂści sÂą najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Zarządzenie nr 5/2005
Sekretarza Generalnego ZG PTTK

z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie: zasad realizacji Rabatu PTTK

Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego
00-075 Warszawa                                         Na podstawie Uchwały ZG PTTK nr 109/XV/2003 z dnia 28 czerwca 2003 roku niniejszym zatwierdzam następujące dokumenty:

1. Regulamin "KARTY  RABATOWEJ  PTTK", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2 .Wzór umowy o udzielanie rabatu handlowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1

R E G U L A M I N
"KARTY  RABATOWEJ  PTTK"

Rozdział I
Założenia ogólne

§ 1.  "Karta Rabatowa PTTK" - zwana w skrócie Kartą, stanowi własność emitenta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
§ 2.  Karta jest dokumentem imiennym, ewidencjonowanym, wieloletnim.
§ 3.  Karta upoważnia posiadacza do uzyskania rabatów handlowych we wszystkich firmach partnerach Karty.
3.1. Firmy - partnerzy Karty to jednostki gospodarcze (w tym spółki i oddziały PTTK) oraz podmioty dzierżawiące obiekty PTTK, które podpisały umowę o udzielanie rabatu handlowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
Informacja o firmach, wysokościach rabatów, liczbie osób uprawnionych do korzystania z jednej karty i o określonym zakresie usług, lub przedmiocie sprzedaży - zamieszczana jest na stronie internetowej PTTK oraz w  wydawnictwach, o których mowa w Rozdziale IV niniejszego regulaminu.
3.2. Karta uprawnia do otrzymania  podstawowego rabatu handlowego nie niższego niż 20 %:  w schroniskach PTTK (zgodnie z umową dzierżawy podpisaną z dzierżawcą obiektu).
3.3. Karta uprawnia do otrzymania wyższego niż 20 % rabatu na podstawie umowy zawartej z właścicielem obiektu lub z dzierżawca gdy posiadacz karty legitymuje się dodatkowo legitymacją potwierdzającą: uprawnienia Kadry PTTK lub posiadanie Odznaczeń PTTK
§ 4.  Karta w swej treści zawiera:
4.1  Na awersie:
1. Logo i nazwę Towarzystwa
2. Numer legitymacji/ karty rabatowej
3. Rubrykę na wpisanie imienia i nazwiska posiadacza Karty
4. Rubrykę na wpisanie nr PESEL posiadacza Karty
5. Rubrykę na podpis posiadacza karty
6. Rubrykę na wpisanie roku wstąpienia do PTTK
7. Miejsce na wklejenie zdjęcia posiadacza i pieczęć - po lewej stronie Karty
4.2   Na rewersie:
1. Daty związane z historią Towarzystwa
2. Miejsce na znaczki członkowskie (ważne do 31.03 następnego roku, za który została opłacona składka) oraz znaczki NFI (Naturfreunde Internationale)
3. Informację na temat użytkowania i zagubienia Karty
4. Adres internetowy PTTK
§ 5. Karta wydawana jest oddziałom PTTK dla nowych członków Towarzystwa razem ze  znaczkiem członkowskim PTTK, po uregulowaniu zobowiązań   członkowskich.

§ 6. Zgubienie lub zniszczenie Karty uprawnia do uzyskania jej duplikatu, wydawanego odpłatnie.
6.1 Cenę duplikatu stanowi koszt jednostkowy produkcji i dystrybucji Karty
w danym roku, określony przez Sekretarza Generalnego ZG PTTK.
§ 7. Członkowie Honorowi Towarzystwa, dzieci i młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych oraz inni zgodnie z obowiązującą w danym roku Uchwałą  Zarządu Głównego PTTK, otrzymują Kartę bezpłatnie.
§ 8. Realizacją zadań w zakresie druku Karty i koordynacją współpracy z firmami udzielającymi rabatu zajmuje się Zarząd Główny PTTK lub inny podmiot działający w  jego imieniu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Rozdział II
Zasady dystrybucji Kart

§  9.  Za dystrybucję Kart odpowiada Zarząd Główny PTTK.
§ 10. Ogniwami pośredniczącymi w wydawaniu Kart są Oddziały PTTK.
§ 11. Jednostki, o których mowa w § 10, składają zamówienie według wzoru stanowiącego załącznik do obowiązującego w danym roku Zarządzenia Sekretarza Generalnego ZG PTTK, dotyczącego dystrybucji kart oraz uiszczają opłatę z tytułu składki członkowskiej PTTK obowiązującej w danym roku.
§ 12. W celu usprawnienia i obniżenia kosztów dystrybucji Karty, mogą być tworzone regionalne ośrodki dystrybucji, których listę ustala Sekretarz Generalny ZG PTTK po konsultacji z oddziałami Towarzystwa.
§ 13. Koła i Kluby Towarzystwa zaopatrują się w Karty w macierzystym oddziale PTTK.
§ 14. Do wydawania Kart uprawnione są Oddziały PTTK, zwane "Wystawcami" "Wystawcy" wpisują na Karcie: imię i nazwisko posiadacza, PESEL, rok wstąpienia do PTTK oraz umieszczają zdjęcie posiadacza, stawiają pieczęć z nazwą oddziału wystawiającego Kartę i wydają znaczki członkowskie oraz znaczki organizacji współpracujących.
14.1 Posiadacz Karty składa swój podpis w wyznaczonym miejscu Karty w momencie jej odbioru, w obecności przedstawiciela "Wystawcy".

Rozdział III
Tryb zawierania umów o udzielenie rabatu

§ 15. Umowy o udzielenie rabatu zawierane są w imieniu Zarządu Głównego PTTK z podmiotem udzielającym rabatu (w minimum 3 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Biura Zarządu Głównego PTTK) w oparciu o wzór umowy o udzielanie rabatu handlowego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 16. Do zawierania umów z podmiotami gospodarczymi upoważnia się Sekretarza Generalnego ZG PTTK i Głównego Księgowego ZG PTTK oraz:
1. Zarządy Oddziałów PTTK
2. Zarząd Majątkiem PTTK
3. Spółki PTTK zarządzające obiektami Towarzystwa na podstawie odrębnych umów.
§ 17. Zobowiązuje się jednostki, o których mowa w § 16 do przesyłania na adres ZG PTTK jednego oryginalnego egzemplarza zawartej umowy w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 23 niniejszego regulaminu.
§ 18. Jednostki, o których mowa w § 16 nie mają prawa dokonywania zmian treści umowy określonej w załączniku, pod rygorem nieważności.

Rozdział IV
Działalność informacyjna

§ 19.1.Zobowiązuje się jednostki organizacyjne Towarzystwa do propagowania Karty na obszarze swojego działania oraz eksponowania informacji o usługach objętych Kartą i stosowanych rabatach.
§ 19.2. Zwraca się do spółek prawa handlowego z dominującym kapitałem PTTK o propagowania Kart na obszarze swojego działania oraz eksponowania informacji o usługach objętych Kartą i stosowanych rabatach.
§ 20. "Wystawcy" Kart uprawnieni są także do publikowania na swój koszt informacji o firmach udzielających rabatu.
§ 21. Zobowiązuje się Zarząd Główny PTTK i Wydawnictwo PTTK "Kraj" Sp. z o.o. do promowania Karty na łamach swoich wydawnictw, a jednostki organizacyjne, w tym w szczególności Oddziały PTTK, do popularyzacji Karty podczas krajowych targów i giełd turystycznych.
§ 22. Zobowiązuje się Biuro ZG PTTK do publikowania na stronie www.pttk.pl oraz we wkładkach do "Gościńca PTTK" aktualnych wykazów partnerów Karty Rabatowej PTTK
§ 23. W celu aktualizacji ofert wprowadza się zasady - natychmiastowej informacji o nowozawartych umowach na stronach WWW oraz nadsyłania umów, o których mowa w Rozdziale III § 15, do dnia 30 września każdego roku.

Rozdział V
Prawa i obowiązki posiadacza Karty

§ 24. Zgodnie z  Regulaminem Kartą może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz. Karta nie może być odstępowana innym osobom fizycznym  lub prawnym.
§ 25. W każdym przypadku okaziciel Karty może być poproszony o przedstawienie  dokumentu tożsamości, w celu zidentyfikowania posiadacza Karty.
§ 26. W obiektach udzielających noclegu osoby dokonujące rezerwacji powinny poinformować, że korzystają z Karty Rabatowej PTTK.
§27. Rabaty handlowe Karty nie sumują się z rabatami wynikającymi z innych systemów (umów).

Rozdział VI
Postanowienia końcowe i przejściowe

§ 28. Prawo interpretacji oraz dokonywania zmian niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Głównemu PTTK.
§ 29. W przypadku nieprawidłowej realizacji rabatu przysługującego posiadaczowi Karty należy pisemnie powiadomić koordynatora systemu w Biurze Zarządu Głównego PTTK w Warszawie - w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
§ 30.  Zobowiązuje się koordynatora systemu do składania Zarządowi Głównemu PTTK przynajmniej raz w roku sprawozdania z wnoszonych skarg oraz uwag dotyczących realizacji usług przysługujących posiadaczowi Karty.

 

 

Sekretarz Generalny
Zarządu Głównego PTTK

            Andrzej Gordon

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.